Tjänster

Oberoende revision, rådgivning och affärsutveckling

KC Audit säljer ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för dig och ditt företag. Din situation nu och dina mål framåt är vårt fokus. Våra tjänster finns inom tre affärsområden: revision, affärsrådgivning och skattekonsultation. Efter att vi granskat bolagets redovisning, avlämnar vi en revisionsberättelse som avser att öka tillförlitligheten – en kvalitetsstämpel för dig och ditt företag gentemot banker, kunder och leverantörer. Vi vill även skapa mervärden för små och medelstora ägarledda företag. Därför är verksamhetsutvecklande rådgivning en viktig del av vårt erbjudande.

Våra tjänster inom revision

Lagstadgad revision för att leverera en kvalitetsstämpel för bolag samt att ge insikt och förbättringsmöjligheter rörande interna kontroller och rutiner, verksamhetsutveckling etc.

Revisionen utgår från den information som ditt företag lämnar och utgår från den riskanalys vi gör av din verksamhet. Vi gör revision av räkenskaperna samt av styrelsens förvaltning. Granskningen av företagets redovisning resulterar i en revisionsberättelse. Här uttalar vi oss om bolaget och dess företrädare uppfyller lagar och regler, om årsredovisningen är korrekt. En offentlig handling som fungerar som en kvalitetsstämpel för ditt bolag gentemot dina kunder och leverantörer samt andra intressenter.

Våra tjänster inom affärsrådgivning

Rådgivning rörande bolagsbildning, kassaflödesanalyser, företags- och ägarfrågor, företagsförvärv och avyttringar, företagsvärderingar, generationsskiften samt resultat och likviditetsprognoser.

Vi riktar oss till små och ägarledda företag som är i tillväxtfas och som behöver stöd och finansiell rådgivning för att göra rätt strategiska val. Vi brinner för att se våra kunders bolag utvecklas och kan bidra med kompetens, erfarenhet och personligt engagemang.

Våra tjänster inom skattekonsultation

Företagsdeklarationer och deklarationer för dess ägare, privatdeklarationer, beskattningseffekter på större transaktioner som företagsförsäljningar samt övriga skatteutredningar.

Vi erbjuder rådgivning inom både företags- och individbeskattning. Skatteregler förändras kontinuerligt och vi bevakar därför de områden som är intressanta för dig och ger rekommendationer för genomtänkt skatteplanering. Vi jobbar gärna med löpande analys av ditt företags möjligheter och risker inom skatteområdet.

Revision? Affärs- eller skatterådgivning? Självklart hjälper vi dig.